PLAXIS V8

plaxis-v8-thPLAXIS V8 là chương trình phần tử hữu hạn dùng để phân tích biến dạng và tính ổn định trong ngành địa kỹ thuật.

Xem tiếp...

PLAXIS FLOW

plaxis-flow-thPLAXIS FLOW là phần mềm dùng cho quá trình phân tích biến dạng và tính ổn định của những vấn đề lưu lượng nước dưới đất bão hoà và không bão hoà trong địa kỹ thật và thuỷ hải văn.

Xem tiếp...

PLAXIS 3D FOUNDATION

plaxis-3d-foundation-thPLAXIS 3D FOUNDATION là chương trình phần tử hữu hạn ba chiều được phát triển đặc biệt để phân tích các kết cấu nền móng, kề cả nền móng công trình biển. Chương trình bao gồm các tương tác nhập liệu bằng đồ họa, cho phép người sử dụng tự động tạo ra các mô hình phần tử hữu hạn phức tạp, cùng với các tiện ích kết xuất (cho ra kết quả) tiên tiến và các thủ thuật tính toán mạnh mẽ. Chương trình được thiết kế để người sử dụng có thể phân tích các công trình phức tạp chỉ sau vài giờ huấn luyện.

Xem tiếp...

PLAXIS 3D TUNNEL

plaxis-3d-tunnel-thPLAXIS 3D TUNNEL là bộ chương trình phần tử hữu hạn được phát triển đặc biệt cho việc phân tích biến dạng và ổn định của các dự án đường hầm. Các phương thức nhập liệu bằng đồ họa đơn giản cho phép nhanh chóng tạo ra các mô hình phần tử hữu hạn phức tạp, cùng với các tiện ích kết xuất được mở rộng cho phép trình bày một cách chi tiết các kết quả tính toán. Bản thân việc tính toán được thực hiện hoàn toàn tự động và dựa trên các thuật toán bằng phương pháp số mạnh mẽ.

Xem tiếp...

GEO-STUDIO 2007

geostudio-thBộ chương trình GeoStudio có thể được ứng dụng để mô hình hầu hết các bài toán địa kỹ thuật bao gồm:

Xem tiếp...